Draag financieel bij aan de verdere ontwikkeling van de Vereniging Het Spinozahuis

Een vereniging als de onze, die de contributie bescheiden wil houden, is voor haar ontwikkeling volledig afhankelijk van schenkingen en legaten. Nieuwe uitgaven over Spinoza, noodzakelijke restauraties van  boeken in Rijnsburg en Den Haag en aankopen om de collecties boeken daar te completeren kunnen alleen maar  met behulp van uw giften worden gedaan.

De uitgave van twee Mededelingen per jaar, het reguliere onderhoud van het museum en de Domus Spinozana en het beheer van de huidige collecties boeken van en over Spinoza van voor 1800 (Rijnsburg) en na 1800 (Den haag)  kunnen wel uit de contributies worden opgebracht maar de ontwikkeling die komende jaren wordt beoogd, niet.

De vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (zij heeft de ANBI-status). Dit betekent dat u een gift fiscaal kunt aftrekken, terwijl de vereniging voor uw gift geen schenk- of erfbelasting hoeft af te dragen.

Bovendien is sinds 2012 de Geefwet van kracht, waarin bepaald is dat de schenker de gift bij de belastingaangifte mag verhogen met 25%. De schenker geniet dus belastingvoordeel over een hoger bedrag dan de oorspronkelijke gift. De Geefwet geldt tot schenkingen van maximaal € 5.000 per jaar. Meer schenken kan uiteraard, maar daarop wordt de multiplier niet toegepast.

De contributie geldt voor de fiscus als schenking aan een ANBI instelling, mits u (inclusief deze contributie) in het betreffende jaar meer dan € 1.000 aantoonbaar aan goede doelen schenkt.

De contributies zijn evenwel onvoldoende, als onze vereniging wil zich blijven ontwikkelen. Er ontbreken nog boeken in de boekerij van Spinoza zelf; de boeken die er wel staan verslijten en moeten worden gerestaureerd; er staan bij onze uitgeverij  nieuwe publicaties op de lat en … de Domus Spinozana komt in onze richting en de verwerving daarvan zal ook forse uitgaven met zich meebrengen. Hiervoor zijn uw schenkingen van het grootste belang.

Beloningsbeleid

De Governance Code Cultuur wordt gevolgd. De Stichting heeft geen personeel in dienst.
De bestuursleden kunnen het vermogen van de Stichting niet ten eigen nutte aanwenden.

Aan het bestuur worden geen beloningen toegekend en eventuele onkostenvergoedingen zijn op basis van feitelijk gemaakte kosten en dus niet bovenmatig.

Gun de Vereniging Het Spinozahuis uw gift op:

IBAN: NL11 INGB 0000 5303 15
BIC:  INGBNL2A

Fiscaal (RSIN) nummer: 00322.0849

Voor het jaarverslag zie de pagina Statuten en Jaarverslag