Introductie
Het Spinozahuis, Paviljoensgracht 72-74 te Den Haag, de Domus Spinozana, kent een bewogen geschiedenis. Het belangrijkste is wel dat Spinoza er vanaf 1672 zijn Opus Magnum de Ethica afmaakte en er aan zijn Tractatus Politicus werkte.
Het pand werd in 1927 gekocht en opgeknapt door de Stichting Societas Spinozana, die de eerste jaren floreerde naast de Vereniging Het Spinozahuis (VHS). Na de oorlog raakte deze Societas in verval, net als het huis. Uiteindelijk kwam het pand in 1971 in bezit van de VHS. Deze schonk het sterfhuis van Spinoza in 1976 aan de Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving onder enkele notarieel vastgelegde condities, zoals dat het pand moest worden gerestaureerd en dat het zou kunnen worden ingericht tot een biografisch museum met betrekking tot Spinoza. De aan de VHS gelieerde Stichting Domus Spinozana Foundation heeft het pand in december 2020 teruggekocht.

Doelstelling
De Domus Spinozana Foundation stelt zich ten doel:
1) het beheren van de Domus Spinozana (Het Spinozahuis aan de Paviljoensgracht 72-74 in Den Haag);
2) het gratis ter beschikking stellen van het pand aan de VHS om diens internationale doelstelling te ondersteunen: een biografisch museum en internationaal Spinoza studie- en ontmoetingscentrum.

Realisatie
De Foundation streeft ernaar haar doelen te bereiken door o.a.:
1) het in eigendom behouden en goed onderhouden van de Domus Spinozana;
2) daartoe gelden te verwerven van particulieren, ondernemers, subsidies en overheden;
3) overige denkbare activiteiten in te zetten en middelen te gebruiken welke voor de doelen van de Foundation nuttig en bevorderlijk kunnen zijn.

Status uitvoerings- en activiteitenplan
De Domus Spinozana Foundation neemt als nieuwe eigenaar de exploitatie ter hand. Op dit moment wordt een deel van het pand onderverhuurd aan een particulier, maar de opzet is dat de VHS het gehele pand in gebruik gaat nemen. Om de fondswerving te stimuleren is de ANBI status aangevraagd.
In 2020 was de hoofdactiviteit het voorbereiden van de aankoop van het het pand aan de Paviljoensgracht 72-74 te Den Haag. Deze aankoop kreeg op 28 december 2020 zijn beslag.

Contactgegevens
Stichting Domus Spinozana Foundation
Bankrekeningnummer: (volgt)
Kamer van Koophandel nummer: 80380905
RSIN nummer: 861655138
E-mail secretaris: foundation@spinozahuis.nl
Tel. secretaris: 06 11 043 042 (Henk Janssen)

Bestuur
De Foundation bestaat statutair uit maximaal vijf bestuursleden waarvan de meerderheid (drie leden) ook VHS bestuursleden zijn. Momenteel zijn er vier bestuursleden in functie waarvan drie vertegenwoordigers uit de VHS.

Voorzitter: Marc Dijkstra
Secretaris: Henk Jansen
Penningmeester: Bouke Posthuma

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoedingen. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Financiële verantwoording
Balans per 31-12-2020 (x €1000)
Activa
Pand                      250
Verlies 2020             4
Passsiva
Lening                   250
Rek.ct krediet           4