Nieuwe Spinoza uitgaven

Recent verschenen: 

Irvin Yalom, Het raadsel Spinoza

Van de Noord-Amerikaanse psychiater en schrijver Irvin Yalom verscheen in maart 2012 zowel de Engelstalige versie (Basic Books, New York), The Spinoza Problem, a Novel, als de Nederlandse vertaling Het raadsel Spinoza, roman. De Vereniging Het Spinozahuis is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij Yaloms vooronderzoek, tekst en bij de Nederlandse vertaling die uitkomt bij Uitgeverij Balans, Amsterdam (432 blz.).
In de roman wordt het leven van Spinoza beschreven van 1656, het jaar van zijn verbanning tot 1666 toen hij in Voorburg woonde. Daarnaast beschrijft Yalom het leven van Einsatzstab Reichsleiter Alfred Rosenberg, de belangrijkste ideoloog op het gebied van het antisemitisme van de nazi's. Deze confisceerde in 1941 in het Spinozahuis in Rijnsburg de bibliotheek van Spinoza. Yalom analyseert zowel diens ambivalente houding tegenover Spinoza, als Spinoza's denkwereld.

- Van Godfried Kruijtzer, die eerder o.a. Taal en Tal bij Spinoza, Mannoury, Beth publiceerde, verscheen eind februari een nieuw boek, waarin Spinoza's opvattingen over god, natuur, bewustzijn, geest en vrije wil worden besproken in het licht van de natuurwetenschappen en het christendom. De titel is Waarin ik geloof en het boek verschijnt bij Uitgeverij Free Musketeers, Zoetermeer.
Voor meer informatie: http://nieuwsbrief.iwes.nl/index.php?id=MjE5NjM0NDA5MjAw

In 2012 zullen nog een paar nieuwe boeken over Spinoza verschijnen.

- Van Kees Schuyt, die van 2002 tot 2007 voorzitter was van de Vereniging Het Spinozahuis, verschijnt bij Uitgeverij Balans, Amsterdam, het boek Spinoza en de vreugde van het inzicht, een persoonlijke inleiding.

- Dit voorjaar verschijnt van Margriet Cobben bij de educatieve uitgeverij Delubas in Drunen in de serie Terugblikken als deel 22 De tijd van regenten en vorsten: Spinoza, met als titel: In de hoofdrol. Doelgroep is kinderen vanaf 10 jaar. De Vereniging Het Spinozahuis heeft aan deze uitgave haar medewerking verleend.

Najaar 2012: Nieuwe Ethica vertaling van Piet Steenbakkers

De Ethica van Spinoza hoort tot de grote meesterwerken van de westerse wijsbegeerte. Het betoog begint daar waar volgens Spinoza ook het begin van alles ligt: bij God ofwel de natuur. Vervolgens situeert Spinoza de mens als onderdeel van die natuur, en laat hij zien welke beperkingen maar ook welke ruimte dat met zich meebrengt voor het menselijk streven naar ontplooiing en geluk. Het laatste deel van de Ethica handelt over de menselijke vrijheid, die volgens Spinoza mogelijk is juist dankzij de natuurlijke bepaaldheid van de mens. Omdat zijn stelsel alles omvat, van een metafysica tot en met een bevrijdingstheorie, en Spinoza zijn betoog sober, beknopt en precies heeft geformuleerd, vergt de Ethica veel van de lezer.
    Voor een zorgvuldige lezing is een betrouwbare tekst een eerste vereiste – dat geldt niet alleen voor Spinoza’s oorspronkelijke Latijnse versie, maar zeker ook voor vertalingen. Tot dusver was echter geen goede kritische editie van de Latijnse tekst voorhanden. Die zal nu evenwel in de loop van 2012 verschijnen bij de Presses Unversitaires de France, bezorgd door Fokke Akkerman en Piet Steenbakkers. Dan zal er voor het eerst een kritische uitgave beschikbaar zijn die is gebaseerd op een uitputtende vergelijking van alle bronnen: de gedrukte versies zoals die na Spinoza’s dood in 1677 zijn gepubliceerd in de Opera posthuma en De nagelate schriften van B.d.S., en een handschrift uit 1675 dat recent is ontdekt in de bibliotheek van het Vaticaan.
    Door zijn grote vertrouwdheid met Spinoza’s teksten en grondige kennis van diens wijsgerige stelsel kan Piet Steenbakkers nu ook een nieuwe Nederlandse vertaling tot stand brengen die beantwoordt aan de huidige stand van het Spinoza-onderzoek. Hij heeft gestreefd naar heldere en goed leesbare vertaling, die niettemin recht doet aan Spinoza’s zorgvuldig gekozen wijsgerige terminologie en zijn soms weerbarstige stijl.

De Ethica-vertaling van Piet Steenbakkers verschijnt in de herfst van 2012 bij uitgeverij Wereldbibliotheek in de reeks Werken van B. de Spinoza onder auspiciën van de Vereniging Het Spinozahuis.
Als u onderstaande antwoordstrook inzendt, ontvangt u te zijner tijd bericht van de verschijning van de uitgave.Ondergetekende wil op de hoogte blijven van de verschijning van de Ethica

Naam: …………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………….

Postcode: ……………….Woonplaats: ……………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………

Datum: ……………………..                                               Handtekening:
Inzenden aan: Vereniging Het Spinozahuis, Antwoordnummer 10217  2250 WB Voorschoten

 

 

 
Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.