Lezingencyclus Koerbagh

Parallel aan de tijdelijke expositie “Adriaan Koerbagh; Eerherstel voor een Dwarse Denker” in Rijnsburg, Amsterdam en Culemborg wordt een serie lezingen georganiseerd waarbij verschillende aspecten van leven en werken van Koerbagh worden belicht.

Ook de derde lezing op 15 februari is inmiddels volledig vol geboekt. De inschrijving is helaas gesloten.

De lezing kan worden gecombineerd met een bezoek aan de expositie. NB: het aantal plaatsen voor de aansluitende expositie is beperkt i.v.m. de capaciteit van het museum. Wij trachten dit zo goed mogelijk te stroomlijnen door eventuele indeling in groepen en tijden. Het bezoek kan namelijk wel in principe gedurende de hele middag. U wordt geïnformeerd als er echt geen plaats meer is. Het aansluitende museumbezoek is bij de prijs van de lezing inbegrepen.

De lezingen vinden plaats in de aula van de Wilhelminaschool, Kerkstraat 21, 2231 CX Rijnsburg. Aanvang 10.30 uur tot 12.00 uur. De zaal is open vanaf 10.00 uur.

De kosten voor het bijwonen van de lezing bedragen 10 euro. Voor leden van de VHS is dit 7.50 euro.

14 dec 2019Henri Krop
Bijzonder hoogleraar Spinoza-studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam
Koerbagh en tijdgenoten in relatie tot de Verlichting
Deze lezing belicht de opkomst van de Verlichting en de blijvende invloed hiervan op maatschappij en religie. Hierbij wordt aandacht besteed aan de bijdrage van Koerbagh en zijn vriend Spinoza aan deze ontwikkeling
18 jan 2020Eric Jorink
Hoogleraar aan het Leids Centrum voor Religiewetenschap; Onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Koerbagh tussen kerk en staat
In deze lezing komt de vraag aan de orde in welke mate en hoe de kerk in het midden van de 17e eeuw de wereldlijke autoriteiten beïnvloedde om onwelgevallige ontwikkelingen, zoals de publicatie van het werk van Adriaan Koerbagh en geestverwanten een halt toe te roepen.
15 feb 2020René ten Bos
Filosoof en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot voor kort (april 2019) was hij Denker des Vaderlands
Koerbagh en de actualiteit
René ten Bos zal ingaan op de vraag of de voor zijn tijd revolutionaire ideeën van Koerbagh vandaag de dag nog relevant zijn. In het bijzonder de door Koerbagh bepleitte tolerantie jegens andersdenkenden c.q. vrijheid van meningsuiting, toegang tot kennis voor allen en de vrijheid om op basis van de rede zelf tot inzichten te komen.

Inschrijving voor de lezingen in Amsterdam en Culemborg kan te zijner tijd via de websites van de Embassy of the Free Mind (www.embassyofthefreemind.com) en het Elisabeth Weeshuis Museum (www.weeshuismuseum.nl)